A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetarg10.810.8
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie104.4215.87421.734.366516.2
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu92.132.41115427446.2312.7
DŚU - wniosek o wydanie decyzji41.64.3355.586.4
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 32.348.781
DŚU ostateczna30.530.5
Koncepcja programowa - oferty2121
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie6891.9159.9
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu90.937.52221.788.861101.5423.4
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji3596131
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji136578
Projekt - przetarg na opracowanie35745.42.52.492.3
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie24.610.719.454.7
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie15.512.528
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko12.212.2
Obwieszczenie RDOŚ115.7115.7
Postanowienie RDOŚ21.521.5
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej80.748.741.62894.514.490.3317.2
Decyzja ZnRID ostateczna4.7812.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie3233.118.483.5
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu63.455.332.71710.298.9277.5
Wybór wykonawcy1.825.81.848.942.3
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynik12.912.9
Podpisanie umowy na realizację zadania20.33.536.93842.860.641.48.155.816.317.950.5392.1
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x3730.537.5
Przekazanie placu budowy14.4748.870.2
Rozpoczęcie robót2292051
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.51.5
Przejezdność3.63.619.547.57.971.527.5118.1
Oddanie do użytku459.9404.2562.224.222.470.528.5350.4244.1171.5463.3538.172.286.297.212.926.4157.150.151.13441.938.76.84.35.94024.1
Skarga do Sądu Okręgowego12.912.9
Zawiadomienie10.420.340.26413.266.630244.7
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9634.6672.129.522.485.2145.636.8477.6524.2416.2833.7620.2509.8566.7353.241.4227.1326.1604.651.119134117.8217.2209.84.35.91148633 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 350.2 km