A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty128128
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór oferty1616
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie109.52263.6161.81232.466467.3
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu13.35366.3
DŚU - wniosek o wydanie decyzji136574152
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 69.66145032.333.75.5211.1
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie24.724.7
DŚU ostateczna79.679.6
Koncepcja programowa - oferty21115.7136.7
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie7.87.8
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu37.51021.76875.3212.5
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji27.827.8
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji355418.3107.3
Projekt - przetarg na opracowanie62172.563.4135.9
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie35.910.746.6
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie15.517.510.319.462.7
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko12.212.2
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ40.896136.8
Obwieszczenie RDOŚ37.243.34.342101.615.8244.2
Pozwolenie wodnoprawne27.227.2
Postanowienie RDOŚ21.521.5
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej80.71552.820.656.716.314.18.212.5276.9
Decyzja ZnRID ostateczna4.72024.7
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu1810.957.652.512.916.5168.4
Wybór wykonawcy4.24.2
Rozstrzygnięcie odwołania1049.14840.530177.6
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty2.92.9
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcie1616
Podpisanie umowy na realizację zadania20.376.35.357.816.322.338.363.276.919.68.117128.89.7559.9
Przekazanie placu budowy14.418.331.864.5
Rozpoczęcie robót16.122138.359.4
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.51.5
Przejezdność9.747.571.565.7
Oddanie do użytku459.9386.4562.224.222.470.532.1392.3244.1171.5485.2524.946.693.297.212.926.4184.664.651.13441.990.16.84.35.94135.3
Postanowienie/obwieszczenie GDOŚ44
Skarga do Sądu Okręgowego3.63.6
Rozpatrzenie skargi10.210.2
Koncepcja programowa - spotkania informacyjne2121
Zawiadomienie12.122.310.432.346.643166.7
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9661.6678.729.522.484.5145.636.8477.6524.2433.9833.7620.2594.7566.7353.241.4222.2326.1615.451.119134117.8217.2209.84.35.91148774.4 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 391.4 km