S17 Drewnica - Ząbki/Zielonka Długość: 3.6 km31813 [poj/24 h] mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaKPRealizacja 12 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22link
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA696
3DŚU ostatecznaDŚU ost2009-04-24553
4DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt937
5Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14970
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
7Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-07-07link5
8Zmiana terminuPrzeloz2015-07-27I termin wydania DŚU
link
20
9Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08II termin wydania DŚU
link
165
10Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27III termin wydania DŚU
link
110
11Zmiana terminuPrzeloz2016-08-05IV termin wydania DŚU
link
100
12Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU
link
56
13Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VI termin wydania DŚU
link
210
14Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2017-09-18Przystąpienie do Oceny Oddziaływania na Środowisko
link
143
15Zmiana terminuPrzeloz2017-09-29VII termin wydania DŚU
link
11
16Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-10-0921 dni od przystąpienia RDOŚ Białystok do OOnŚ10
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-10-24link15
18DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2017-11-24VIII termin wydania DŚU
link
31
19DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2017-12-22Odwołanie Stowarzyszenia "Woda i Przyroda"
link
28
20Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-12-28Przekazanie odwołań do GDOŚ: link6
21Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-29Wystąpienie do Dyr. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie war. realizacji link32
22Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-02-21link23
23Zmiana terminuPrzeloz2018-03-16Niedotrzymany przez GDOŚ termin rozpatrzenia odwołań od DŚU23
24Zmiana terminuPrzeloz2018-04-05I termin otwarcia ofert20
25Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2018-04-12Wniosek do GDDKiA o wyjaśnienia7
26Zmiana terminuPrzeloz2018-04-27II termin otwarcia ofert, przełożony z powodu oczekiwania na rostrzygnięcie przed GDOŚ odwołanie Wody i Przyrody, co miało nastąpić do 16 marca15
27Wyjaśnienia GDDKiAGDDKiA2018-05-1114
28Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-05-18III termin otwarcia ofert
Budżet: 1.62 mln zł
7
29Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2018-08-24link98
30Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2018-09-24link31
31Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2018-10-02link8
32Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2019-07-29300
33Zmiana terminuPrzeloz2019-08-30rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy do 30 XI
link
32
34Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2019-09-2425
35Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2019-10-01link7
36ZawiadomienieZawiadom2019-11-24GDOŚ o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
54
37Zmiana terminuPrzeloz2019-11-30Zapowiedziany, niedotrzymany przez GDOŚ termin rozpatrzenia odwołań od DŚU6
38Zmiana terminuPrzeloz2020-02-28Zapowiedziany kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU / ostateczności DŚU90
39Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-06-01bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/165159/DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.21.pdf94
40ZawiadomienieZawiadom2020-06-24GDOŚ o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia odwołań
link
23
41Zmiana terminuPrzeloz2020-07-03Kolejny, niedotrzymany termin rozpatrzenia odwołań od DŚU9
42Zmiana terminuPrzeloz2020-07-24Kolejny niedotrzymany termin rozpatrzenia odwołań od DŚU21
43Zmiana terminuPrzeloz2020-09-14Nowy termin rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ: link52
44Zmiana terminuPrzeloz2020-11-16Rozstrzygnięcia odwołań od DŚU63
45Zmiana terminuPrzeloz2021-01-13link58
46DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2021-01-31link18
47ZawiadomienieZawiadom2021-02-12Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji z 2017-11-24
link
12
48DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2021-02-18Unieważnienie
link
6
49Skarga do Sądu OkręgowegoSkarga2021-06-14GDOŚ: przekazanie skargi na decyzję z 2021-02-18 do WSA w Warszawie
link
116
50Zmiana terminuPrzeloz2021-11-09rozpatrzenia skargi148
51Rozpatrzenie skargiRozpSka2022-01-19Skarga uwzględniona; obowiązek merytorycznego rozpatrzenia przez GDOŚ otrzymanych odwołań od decyzji RDOŚ w Białymstoku71
52DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2022-01-19WSA uchyla decyzję GDOŚ z 2021-02-18 link0
53Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu AdministracyjnegoSkargNSA2022-01-31Od wyroku WSA z 2022-01-1912
54DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2023-03-07Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez WSA - DŚU nie ważna400
55Rozpatrzenie skargiRozpSka2023-03-07OSK 1338/220
56Rozpatrzenie skargiRozpSka2023-09-29przez WSA - odroczone z powodu: brak dowodu doręczenia do jednego ze skarżących206
57Rozpatrzenie skargiRozpSka2023-10-04Posiedzenie WSA w spr. IV/SA/Wa 969/23 - umorzenie postępowania w sprawie DŚU5
58Rozpatrzenie skargiRozpSka2023-10-13Odroczenie ogłoszenia orzeczenia do 20 X9
59DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2023-10-20Uchylenie decyzji z 2021-02-18, przywrócenie ważności decyzji z 2017-10-247
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18

Oferty z dnia 2018-05-18:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Mosty Katowice2.4-bdbd
2Multiconsult Polska sp. z o.o.2.4-bdbd
3Transprojekt Warszawa sp. z o.o.2.7-bdbd
4Transprojekt Gdański sp. z o.o.2.7-bdbd
5S.T.I. Polska Sp. z o.o.
PPprojekt Sp. z o.o.
S.Te.P.s.r.l. IT
3.1-bdbd
6WYG International sp. z o.o.3.4-bdbd